Política de privacitat

Responsable de dades

 • Nom: Alertis Brok Correduría de Seguros S.L
 • CIF: B65792889
 • Direcció: C/ de Balmes, 150, 08008 Barcelona
 • Telèfon: 935323256
 • Correu: alertis@garzonmirapeix.es 

Finalitat

Les dades que vostè proporciona seran utilitzades per a:

GESTIONAR LES SEVES ASSEGURANCES

 • Proporcionar-li ofertes d’assegurances personalitzades i adaptades a les seves necessitats:
  • Gestionar els contractes d’assegurances contractades, incloent, si s’acorda, la gestió del cobrament de les primes d’assegurança.
  • Proporcionar-li el servei de gestió de sinistres.
  • Proposar-li modificacions als seus contractes que puguin ser del seu interès.

PROMOCIONAR ELS NOSTRES SERVEIS

 • Proporcionar-li informació sobre nous productes i serveis. Amb la finalitat de poder oferir-li productes i serveis d’acord amb els seus interessos, elaborarem un «perfil comercial» basat en la informació facilitada. Es prendran decisions automatitzades basades en aquest perfil.
 • Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i, després de la seva finalització, fins que sol·liciti la cancel·lació de les seves dades, amb l’objecte d’enviar-li ofertes que puguin ser del seu interès i reprendre la relació professional.

LEGITIMITAT

 • Les dades que tenim són les necessàries per a la intermediació efectiva dels contractes d’assegurances que ha contractat amb una o més asseguradores a través de la nostra corredoria, tenint per la nostra part la consideració de responsables de les dades de conformitat amb el previst en la Llei 26/2006 de 27 de juliol de Mediació en assegurances.

PROTECCIÓN DE DADES CARÀCTER PERSONAL

 • El titular de la pàgina web es compromet a tractar les dades personals de l’usuari de conformitat amb el que establit en la legislació vigent en la matèria. Concretament, es compromet a aplicar el que disposat en la LO 3/2018, de 5 de decembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, i en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

DESTINATARIS

 • Les seves dades seran comunicades a les entitats asseguradores destinatàries dels contractes, així com en cas de sinistre i sempre que vostè ho autoritzi, i amb el límit de les dades afectades pel sinistre, a altres asseguradores.

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la corredoria estem tractant dades personals que li concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només les conservarem per a la defensa dels seus interessos en la gestió dels contractes d’assegurances intercanviats pel responsable del fitxer.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La nostra corredoria deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperatius o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació.

Si no desitja rebre comunicacions promocionals de la nostra empresa per algun o tots els mitjans de comunicació, pot comunicar el seu desig d’oposar-se a la finalitat de promoció dels nostres productes i serveis, el que no suposarà en cap cas una afectació a la finalitat de gestionar els contractes d’assegurances intercanviats pel responsable del fitxer.

Vostè podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades si així ho considera convenient a un altre corredor o entitat asseguradora.

En l’exercici dels drets anteriors, pot dirigir-se per correu electrònic a alertis@garzonmirapeix.es o a les nostres oficines situades a CL. Balmes 150 entlo 5ª, aportant sempre una còpia del seu DNI. La resposta a l’exercici de drets es realitzarà a l’adreça que figura als contractes subscrits amb la nostra corredoria.

En cas que no atenguem l’exercici de drets expressats en aquest apartat, vostè està facultat per acudir al nostre delegat de protecció de dades, qui vetllarà pels seus interessos, o presentar una reclamació davant l’agència de protecció de dades. Vostè disposa de tota la informació per a aquesta reclamació a efectes a la pàgina www.agpd.es.

Procedència de les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la corredoria estem tractant dades personals que li concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només les conservarem per a la defensa dels seus interessos en la gestió dels contractes d’assegurances intercanviats pel responsable del fitxer.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La nostra corredoria deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperatius o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació.

Si no desitja rebre comunicacions promocionals de la nostra empresa per algun o tots els mitjans de comunicació, pot comunicar el seu desig d’oposar-se a la finalitat de promoció dels nostres productes i serveis, el que no suposarà en cap cas una afectació a la finalitat de gestionar els contractes d’assegurances intercanviats pel responsable del fitxer.

Vostè podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades si així ho considera convenient a un altre corredor o entitat asseguradora.

En l’exercici dels drets anteriors, pot dirigir-se per correu electrònic a alertis@garzonmirapeix.es o a les nostres oficines situades a CL. Balmes 150 entlo 5ª, aportant sempre una còpia del seu DNI. La resposta a l’exercici de drets es realitzarà a l’adreça que figura als contractes subscrits amb la nostra corredoria.

En cas que no atenguem l’exercici de drets expressats en aquest apartat, vostè està facultat per acudir al nostre delegat de protecció de dades, qui vetllarà pels seus interessos, o presentar una reclamació davant l’agència de protecció de dades. Vostè disposa de tota la informació per a aquesta reclamació a efectes a la pàgina www.agpd.es.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web, entre d’altres, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra de la qual la propietat pertany a l’entitat, sense que es puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús del lloc web, i independentment que siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de l’entitat, sense que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

Queda prohibida la reproducció total o parcial, explotació, distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera una infracció greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, l’usuari haurà de notificar aquesta circumstància a l’entitat adjuntant la informació pertinent.

En qualsevol cas, l’entitat no assumeix responsabilitat alguna respecte dels drets de propietat intel·lectual o industrial titularitat de tercers que es vegin infringits per un tercer o per l’usuari.

ENLLAÇOS

Aquest lloc web pot contenir enllaços o hipervincles a altres llocs d’Internet, respecte als quals no exerceix cap tipus de control. Per tant, un cop que l’usuari accedeixi als enllaços de tercers i abandoni el lloc web, tant aquest Avís Legal com la Política de Privadesa i la Política de Cookies deixaran de tenir efecte, ja que els llocs web als quals l’usuari accedeix estan subjectes a les seves pròpies polítiques.

L’entitat no pot assumir responsabilitat alguna pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Així mateix, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

La informació proporcionada per aquest lloc web té un caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exactitud, exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

L’entitat no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de, a títol enunciatiu:

 • Errors o omissions en els continguts. L’entitat no garanteix que els continguts estiguin actualitzats permanentment, ni que estiguin exempts de qualsevol tipus d’error.
 • Absència de disponibilitat del portal. L’entitat no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis generats a l’usuari com a conseqüència de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que suposin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web, ja que el funcionament d’aquestes xarxes depèn de tercers.
 • Presència de virus o programes maliciosos o perjudicials en els continguts que puguin alterar els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per prevenir-ho. Correspon a l’usuari, en tot cas, estar proveït de les eines adequades que el protegeixin davant programes informàtics perjudicials.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La legislació aplicable és l’espanyola i per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia que es pugui derivar de l’ús d’aquest lloc web, així com de la inscripció o contractació que es pugui realitzar a través d’ell, es declara com a jurisdicció competent als Jutjats i Tribunals del domicili del Responsable del Tractament, llevat que l’usuari ostenti la posició de consumidor i per imperatiu legal calgui sotmetre’s als tribunals del seu domicili.