Responsabilitat civil empresarial

La responsabilitat civil que totes les empreses han de respondre, per danys a tercers, com a conseqüència directa del desenvolupament de la seva activitat.

Aquesta cobertura principal del nostre negoci o pime s’ha de complementar, en funció de les característiques de cada negoci, per totes o algunes de les següents:

Responsabilitat civil patronal: Cobertura que empara les persones contractades per l’empresa sota el règim general i els considera tercers a indemnitzar en cas que presenti reclamació contra l’empresa per danys personals o materials, com a conseqüència d’un accident laboral a causa de negligències o incompliment de les mesures de seguretat obligatòries per part de lempresa.

Responsabilitat civil de subcontractistes: Cobertura als danys que persones subcontractades per l’empresa assegurada, ocasions a tercers.Formulari de contacte (alertis@garzonmirapeix.es)